SAKRAMENTY

 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

DOKUMENTY składane przez narzeczonych przy zawarciu sakramentu małżeństwa:
1 spotkanie – zgłoszenie się w kancelarii parafialnej na 3 miesiące przed planowaną datą ślubu z dokumentami:
– narzeczeni spoza parafii – zgoda ks. Proboszcza parafii zamieszkania jednego z narzeczonych;
– dowody osobiste;
– metryki sakramentu chrztu z adnotacją o sakramencie bierzmowania – data wystawienia nie później niż pół roku wstecz;
– zaświadczenie ukończenia kursu przedmałżeńskiego;
2 spotkanie – potwierdzenie zapowiedzi przedślubnych;
– dokumenty z USC do ślubu konkordatowego lub świadectwo małżeństwa cywilnego;
– potwierdzenie spotkań z doradczynią życia rodzinnego;
– dane świadków: imię, nazwisko, wiek (świadek musi być pełnoletni), adres zamieszkania;
3 spotkanie – ostatni tydzień przed ślubem:
– uzupełnienie braków w dokumentach, uzgodnienie i omówienie szczegółów ceremonii.

ŚLUB:
– świadkowie w dniu ślubu zgłaszają się do zakrystii 15 min przed Mszą św. z własnymi dowodami osobistymi; kartkami od spowiedzi narzeczonych i obrączkami.

DODATKOWO:
– jeżeli któreś z narzeczonych jest niewierzący, innej wiary, rozwiedziony cywilnie czy owdowiały konieczne są dodatkowe dokumenty potwierdzające np. nieważność poprzedniego małżeństwa, akt zgonu współmałżonka, potwierdzenie rozpadu małżeństwa cywilnego itp.

 

SAKRAMENT CHRZTU

Udzielamy w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 12.30.
W innym terminie sakrament chrztu udzielany jest przed Mszą św.
Dziecko do Chrztu należy zgłosić dwa tygodnie przed planowaną datą Chrztu.

Dokumenty:
– akt urodzenia dziecka,
– jeżeli rodzice z dzieckiem mieszkają poza parafią (dotyczy to zamieszkania, a nie zameldowania*) pozwolenie proboszcza miejsca zamieszkania na chrzest dziecka poza parafią,
– jeżeli rodzice chrzestni są spoza parafii zaświadczenie od proboszcza miejsca zamieszkania stwierdzające, że dana osoba jest wierzącym i praktykującym katolikiem i może być dopuszczona do godności rodzica chrzestnego stosownie z ogólnie obowiązującymi w kościele katolickim przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Rodzice chrzestni:
– jeżeli rodzice dziecka pozostają w konkubinacie, obowiązkowa jest obecność obojga rodziców wraz z rodzicami chrzestnymi przy składaniu dokumentów i ustalaniu terminu chrztu,
– Chrzestnym może być osoba, która ukończyła 16 lat, przyjęła Sakrament Bierzmowania, jest wierzącym i praktykującym katolikiem, jeśli żyje w małżeństwie – to sakramentalnym,
– Chrzestni i rodzice są zobowiązani do katechezy poprzedzającej sakrament.
Katecheza odbywa się w piątek poprzedzający niedzielę chrztu po Mszy św. wieczornej.

* W kościele obowiązuje zasada stałego lub tymczasowego pobytu i zamieszkania, a nie koniecznie zameldowania. Dlatego dzisiaj bardzo często się zdarza, że osoby pozostają zameldowane w miejscu swojego urodzenia i dzieciństwa, a faktycznie od wielu lat mieszkają zupełnie w innym miejscu. Z faktu swojego zamieszkania podlegają tamtemu proboszczowi miejsca.

 

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Przygotowanie według wytycznych biskupa diecezjalnego Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej

1. Bierzmowanie jest sakramentem, przez który już wcześniej ochrzczeni otrzymują przez namaszczenie czoła i włożenie rąk szafarza dar samego Ducha Świętego, a przez naznaczenie charakterem doskonalej łączą się z Kościołem i mocniej są zobowiązani, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem.

2. Zobowiązania wynikające z przyjęcia Sakramentu Bierzmowania:
   a) budowanie wspólnoty chrześcijańskiej przez umacnianie wewnętrznych (nadprzyrodzonych) i zewnętrznych więzi z Kościołem;
   b) dawanie świadectwa Chrystusowi przez odważne wyznawanie, głoszenie i obronę wiary oraz osobiste zaangażowanie apostolskie;
   c) odpowiedzialność za Kościół przez dojrzałe współdziałanie z hierarchią kościelną w realizowaniu powołania Kościoła, jakim jest doprowadzenie ludzi do zbawienia.

3. Formalności związane z Sakramentem Bierzmowania (zgodnie z zarządzeniem biskupa diecezjalnego):
   a) przygotowanie do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania rozpoczyna się w siódmej klasie podstawowej i trwa przez 3 lata;
   b) całość przygotowania odbywa się tylko i wyłącznie przy Parafii, na której zamieszkuje kandydat do przyjęcia Sakramentu;
   c) obecność na wszystkich spotkaniach i celebracjach liturgicznych jest obowiązkowa;
   d) kandydat w trakcie przygotowania ma się wykazać nie tylko wiedzą, ale również świadectwem życia i wiary;
   e) kandydat winien prowadzić życie sakramentalne (częsta spowiedź, coniedzielne uczestnictwo we Mszy świętej, przyjmowanie Komunii świętej);
   f) przed przystąpieniem do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania odbywa się rozmowa kandydata z kapłanem, w czasie której na podstawie całości przygotowania zapada ostateczna decyzja o przyjęciu, bądź odłożeniu przyjęcia Sakramentu Bierzmowania;
   g) w Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej Sakramentu Bierzmowania udziela się młodzieży w I klasie ponadpodstawowej i osobom starszym;
   h) świadkiem bierzmowania może być osoba dorosła, która jest praktykującym katolikiem, nie trwa w związku niesakramentalnym i sama już przyjęła Sakrament Bierzmowania.

 

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH

1. Namaszczenie chorych jest to sakrament, który udziela specjalnej łaski chrześcijaninowi doświadczonemu ciężką chorobą lub starością.
2. W liście świętego Jakuba czytamy: Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone (Jk 5,14-15).
3. Stosowny czas na przyjęcie namaszczenia chorych zachodzi wtedy, gdy wierny staje wobec niebezpieczeństwa śmierci z powodu choroby lub starości.
4. Sakrament chorych chrześcijanin może przyjmować ile razy zostaje dotknięty ciężką chorobą; również wtedy, gdy nastąpiło nasilenie się choroby.
5. Namaszczenia chorych udzielają kapłani, używając oleju poświęconego przez biskupa, a w razie potrzeby przez kapłana, który namaszcza chorego.
6. Do istoty tego sakramentu należy namaszczenie czoła i rąk chorego, z towarzyszącą modlitwą o specjalną łaskę płynącą z tego sakramentu.
7. Skutki specjalnej łaski sakramentu namaszczenia chorych są następujące:
– zjednoczenie chorego z męką Chrystusa dla dobra chorego i całego Kościoła;
– umocnienie do przyjmowania po chrześcijańsku cierpień związanych z chorobą lub starością;
– przebaczenie grzechów, jeśli chory nie mógł go otrzymać przez sakrament pokuty;
– powrót do zdrowia, jeśli to służy dobru duchowemu chorego;
– przygotowanie na przejście do życia wiecznego.