SAKRAMENTY

 

SAKRAMENT CHRZTU

Udzielamy w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 12.30.
W innym terminie sakrament chrztu udzielany jest przed Mszą św.
Dziecko do Chrztu należy zgłosić dwa tygodnie przed planowaną datą Chrztu.

Dokumenty:
– akt urodzenia dziecka,
– jeżeli rodzice z dzieckiem mieszkają poza parafią (dotyczy to zamieszkania, a nie zameldowania*) pozwolenie proboszcza miejsca zamieszkania na chrzest dziecka poza parafią,
– jeżeli rodzice chrzestni są spoza parafii zaświadczenie od proboszcza miejsca zamieszkania stwierdzające, że dana osoba jest wierzącym i praktykującym katolikiem i może być dopuszczona do godności rodzica chrzestnego stosownie z ogólnie obowiązującymi w kościele katolickim przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Rodzice chrzestni:
– jeżeli rodzice dziecka pozostają w konkubinacie, obowiązkowa jest obecność obojga rodziców wraz z rodzicami chrzestnymi przy składaniu dokumentów i ustalaniu terminu chrztu,
– Chrzestnym może być osoba, która ukończyła 16 lat, przyjęła Sakrament Bierzmowania, jest wierzącym i praktykującym katolikiem, jeśli żyje w małżeństwie – to sakramentalnym,
– Chrzestni i rodzice są zobowiązani do katechezy poprzedzającej sakrament.
Katecheza odbywa się w piątek poprzedzający niedzielę chrztu po Mszy św. wieczornej.

* W kościele obowiązuje zasada stałego lub tymczasowego pobytu i zamieszkania, a nie koniecznie zameldowania. Dlatego dzisiaj bardzo często się zdarza, że osoby pozostają zameldowane w miejscu swojego urodzenia i dzieciństwa, a faktycznie od wielu lat mieszkają zupełnie w innym miejscu. Z faktu swojego zamieszkania podlegają tamtemu proboszczowi miejsca.

 

I KOMUNIA ŚW. – 12-09-2020 r. (sobota)
                  –  I Grupa – Msza Święta o godz. 10.00
                  – II Grupa – Msza Święta o godz. 12.00

W związku z tym, że nadal trwają restrykcje epidemiologiczne, a rodzice nie mogą pozostawać dłużej w niepewności, należy podjąć decyzję o przeniesieniu Komunii. Nawet jeżeli ten czas izolacji i pozostania w domach skończy się stosunkowo szybko to i tak będziemy mieli wiele problemów i spraw związanych z powrotem do codzienności. Dlatego po rozważeniu i rozmowach z kilkoma rodzicami w naszej parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej Uroczystość I Komunii świętej odbędzie się w sobotę 12 września. Tak jak planowaliśmy I grupa o godz. 10.00; II grupa o godz. 12.00. Mam nadzieję, że do wakacji uda nam się jeszcze spotkać i ustalić nowy plan bezpośredniego przygotowania.

 

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Przygotowanie według wytycznych biskupa diecezjalnego Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej

1. Bierzmowanie jest sakramentem, przez który już wcześniej ochrzczeni otrzymują przez namaszczenie czoła i włożenie rąk szafarza dar samego Ducha Świętego, a przez naznaczenie charakterem doskonalej łączą się z Kościołem i mocniej są zobowiązani, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem.

2. Zobowiązania wynikające z przyjęcia Sakramentu Bierzmowania:
   a) budowanie wspólnoty chrześcijańskiej przez umacnianie wewnętrznych (nadprzyrodzonych) i zewnętrznych więzi z Kościołem;
   b) dawanie świadectwa Chrystusowi przez odważne wyznawanie, głoszenie i obronę wiary oraz osobiste zaangażowanie apostolskie;
   c) odpowiedzialność za Kościół przez dojrzałe współdziałanie z hierarchią kościelną w realizowaniu powołania Kościoła, jakim jest doprowadzenie ludzi do zbawienia.

3. Formalności związane z Sakramentem Bierzmowania (zgodnie z zarządzeniem biskupa diecezjalnego):
   a) przygotowanie do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania rozpoczyna się w siódmej klasie podstawowej i trwa przez 3 lata;
   b) całość przygotowania odbywa się tylko i wyłącznie przy Parafii, na której zamieszkuje kandydat do przyjęcia Sakramentu;
   c) obecność na wszystkich spotkaniach i celebracjach liturgicznych jest obowiązkowa;
   d) kandydat w trakcie przygotowania ma się wykazać nie tylko wiedzą, ale również świadectwem życia i wiary;
   e) kandydat winien prowadzić życie sakramentalne (częsta spowiedź, coniedzielne uczestnictwo we Mszy świętej, przyjmowanie Komunii świętej);
   f) przed przystąpieniem do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania odbywa się rozmowa kandydata z kapłanem, w czasie której na podstawie całości przygotowania zapada ostateczna decyzja o przyjęciu, bądź odłożeniu przyjęcia Sakramentu Bierzmowania;
   g) w Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej Sakramentu Bierzmowania udziela się młodzieży w I klasie ponadpodstawowej i osobom starszym;
   h) świadkiem bierzmowania może być osoba dorosła, która jest praktykującym katolikiem, nie trwa w związku niesakramentalnym i sama już przyjęła Sakrament Bierzmowania.

 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

DOKUMENTY składane przez narzeczonych przy zawarciu sakramentu małżeństwa:
1 spotkanie – zgłoszenie się w kancelarii parafialnej na 3 miesiące przed planowaną datą ślubu z dokumentami:
– narzeczeni spoza parafii – zgoda ks. Proboszcza parafii zamieszkania jednego z narzeczonych;
– dowody osobiste;
– metryki sakramentu chrztu z adnotacją o sakramencie bierzmowania – data wystawienia nie później niż pół roku wstecz;
– zaświadczenie ukończenia kursu przedmałżeńskiego;
2 spotkanie – potwierdzenie zapowiedzi przedślubnych;
– dokumenty z USC do ślubu konkordatowego lub świadectwo małżeństwa cywilnego;
– potwierdzenie spotkań z doradczynią życia rodzinnego;
– dane świadków: imię, nazwisko, wiek (świadek musi być pełnoletni), adres zamieszkania;
3 spotkanie – ostatni tydzień przed ślubem:
– uzupełnienie braków w dokumentach, uzgodnienie i omówienie szczegółów ceremonii.

ŚLUB:
– świadkowie w dniu ślubu zgłaszają się do zakrystii 15 min przed Mszą św. z własnymi dowodami osobistymi; kartkami od spowiedzi narzeczonych i obrączkami.

DODATKOWO:
– jeżeli któreś z narzeczonych jest niewierzący, innej wiary, rozwiedziony cywilnie czy owdowiały konieczne są dodatkowe dokumenty potwierdzające np. nieważność poprzedniego małżeństwa, akt zgonu współmałżonka, potwierdzenie rozpadu małżeństwa cywilnego itp.

 

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH

1. Namaszczenie chorych jest to sakrament, który udziela specjalnej łaski chrześcijaninowi doświadczonemu ciężką chorobą lub starością.
2. W liście świętego Jakuba czytamy: Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone (Jk 5,14-15).
3. Stosowny czas na przyjęcie namaszczenia chorych zachodzi wtedy, gdy wierny staje wobec niebezpieczeństwa śmierci z powodu choroby lub starości.
4. Sakrament chorych chrześcijanin może przyjmować ile razy zostaje dotknięty ciężką chorobą; również wtedy, gdy nastąpiło nasilenie się choroby.
5. Namaszczenia chorych udzielają kapłani, używając oleju poświęconego przez biskupa, a w razie potrzeby przez kapłana, który namaszcza chorego.
6. Do istoty tego sakramentu należy namaszczenie czoła i rąk chorego, z towarzyszącą modlitwą o specjalną łaskę płynącą z tego sakramentu.
7. Skutki specjalnej łaski sakramentu namaszczenia chorych są następujące:
– zjednoczenie chorego z męką Chrystusa dla dobra chorego i całego Kościoła;
– umocnienie do przyjmowania po chrześcijańsku cierpień związanych z chorobą lub starością;
– przebaczenie grzechów, jeśli chory nie mógł go otrzymać przez sakrament pokuty;
– powrót do zdrowia, jeśli to służy dobru duchowemu chorego;
– przygotowanie na przejście do życia wiecznego.

Posługa wśród chorych i osób w podeszłym wieku w pierwszy piątek miesiąca.
Posługę wśród osób chorych i w podeszłym wieku ograniczamy do przypadków niebezpieczeństwa śmierci. Jeżeli zaistnieje jakakolwiek potrzeba, prosimy o kontakt telefoniczny 67 216 68 85